Follow
Robert Wołosz
Robert Wołosz
PTE BTK Szláv Filológia Tanszék
Verified email at pte.hu - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Słownik gramatyczny języka polskiego
Z Saloni, M Woliński, R Wołosz, G Włodzimierz, D Skowrońska
93*2012
Słownik gramatyczny języka polskiego
Z Saloni
Wiedza Powszechna, 2007
93*2007
Słownik gramatyczny języka polskiego
Z Saloni, W Gruszczyński, M Woliński, R Wołosz
Wiedza Powszechna, 2007
93*2007
Efektywna metoda analizy i syntezy morfologicznej w języku polskim
R Wołosz
Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2005
212005
Grammatical Dictionary of Polish
Z Saloni, W Gruszczyński, M Woliński, R Wołosz
Studies in Polish Linguistics 4, 5-25, 2007
20*2007
Wyrazy węgierskie w języku polskim
R Wołosz
Studia Slavica 37, 3-27, 1991
161991
Wyrazy węgierskie w języku polskim
R Wołosz
Studia Slavica 35, 215-317, 1989
161989
Efektywna metoda analizy i syntezy morfologicznej w języku polskim
R Wołosz
112000
Współczesne narzędzia leksykograficzne a analiza tekstów dawniejszych
M Derwojedowa, W Kieraś, D Skowrońska, R Wołosz
Polonica 34, 21-27, 2014
102014
Słownik gramatyczny języka polskiego, wyd. 3
Z Saloni, M Woliński, R Wołosz, W Gruszczyński, D Skowrońska
62015
Korpus polszczyzny XIX wieku–od mikrokorpusu do korpusu średniej wielkości
M Derwojedowa, W Kieraś, D Skowrońska, R Wołosz
Prace Filologiczne 65, 251-256, 2014
62014
Zasób leksykalny polszczyzny II poł
M Derwojedowa, W Kieraś, D Skowrońska, R Wołosz
XIX wieku a możli wość automatycznej analizy morfologicznej tekstów z tego …, 2014
52014
Słownik gramatyczny języka polskiego [Grammatical Dictionary of Polish]
Z Saloni, M Woliński, R Wołosz, W Gruszczyński, D Skowrońska
Warszawa: Warsaw University, 2012
42012
Tulajdonnevek a magyar népmesékben
G Balázs, A Barati, W Robert
ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, 1989
41989
Komputerowa weryfikacja informacji o wyrazach z kwalifikatorem ‘dawny’ w SJPDor.
R Wołosz
Slavica Quinqueeclesiensia, 325-338, 1996
31996
Tulajdonnevek a magyar közmondásokban (Margalits Ede, Magyar közmondások és közmondásszerű szólások című gyűjteménye alapján)
R Wolosz
31994
Tulajdonnevek a magyar népmesékben. IV.
B Géza, B Antónia, R Wolosz
3*1989
Frazeologizmy z komponentem czasownikowym w języku polskim i węgierskim – analiza porównawcza wybranych jednostek.
U Andrejewicz, R Wołosz
Research on Phraseology in Europe and Asia: Focal Issues of Phraseological …, 2011
22011
A Κλειω boszorkányper-adatbázis
G Klaniczay, É Pócs, P Tóth G., R Wolosz
Demonológia és boszorkányság Európaban, szerk. Pócs Éva, 293-335, 2001
22001
Tulajdonnevek a magyar balladákban, gyermekmondókákban és archaikus imákban
R Wolosz
2*1993
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20